Pracownia Drgań Mechanicznych
 
Opis Jednostki Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Pracownia Drgań Mechanicznych NA2 - O Pracowni

Profil działalności pracowni:


Pracownia Drgań Mechanicznych NA2 zajmuje się rozpoznaniem, analizą i oceną zagrożeń drganiami mechanicznymi występującymi w środowisku pracy. W ramach prowadzonych prac doskonalone są metody pomiaru i oceny drgań mechanicznych jak również prowadzone są prace normalizacyjne nad projektami norm (w tym prace w ramach grup roboczych Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN / TC 231 Wibracje. Materiały tłumiące i rękawice antywibracyjne oraz prace w ramach Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy). Ponadto w pracowni wykonywane są badania środków ochrony przed oddziaływaniem drgań  mechanicznych, w tym, unikalne w skali kraju, badania właściwości rękawic przeznaczonych do ochrony przed oddziaływaniem drgań miejscowych. Prowadzona są także szeroka działalność dydaktyczna w ramach Centrum Edukacyjnego CIOP (kursy, szkolenia, studia podyplomowe, konsultacje dla służb BHP, pracodawców i pracobiorców, itp.).

Kierownik Pracowni
dr inż. Piotr Kowalski
tel. 623 32 53, fax: 623 46 54
e-mail: pikow@ciop.pl

Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Zając J.: Badania skuteczności rękawic antywibracyjnych z uwzględnieniem niepewności pomiarów w warunkach laboratoryjnych i terenowych, Pomiary Automatyka Kontrola, 2014, 12, s. 1127-1131
 • Kowalski P., Zając J. : Zagrożenie drganiami mechanicznymi użytkowników pojazdów jednośladowych - wyniki badań własnych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 4 (499) , s. 8-11
 • Kowalski P., Martynowicz P., Zając J.: Analiza symulacyjna semiaktywnego układu redukcji drgań fotela operatora samojezdnej maszyny roboczej, Przegląd Elektrotechniczny, 2012, 2, s. 157-160
 • Kowalski P., Zając J.: Research on simultaneous impact of hand-arm and whole-body vibration, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2012, 18, 1, s. 59-66
 • Kowalski P.,Zając J. : Możliwości wykorzystania piezolaminatów do badania drgań mechanicznych oddziałujących przez kończyny górne , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 8 (491) , s. 24-25
 • Kowalski P. : Examining the Effectiveness of Anti-Vibration Gloves With a Neural Network, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2011, 17, 3, s. 241-247
 • Kowalski P. : Drgania i hałas w pojazdach drogowych , 2007, 5 (428) , s. 10-13
 • Bajkowski J., Tadzik P., [i inni]: Odpowiedź układu belkowego z tłumieniem materiałami granulowanymi na wymuszenie impulsowe, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control), Brak, Kielce, 2001
 • Dąbrowski A., Koton J., Tadzik P.: Elektryczne i spalinowe przenośne pilarki łańcuchowe do drewna, CIOP, Warszawa, 2001
 • Engel Z., Zawieska W. M., Kowalski P.: Możliwość wskaźnikowej oceny ryzyka ze względu na drgania, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control), Brak, Kielce, 2001
 • Harazin A., Koton J.: Drgania mechaniczne - dokumentacja, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2001, 1
 • Koton J.: Hałas ultradźwiękowy, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane), CIOP, Warszawa, 2001
 • Koton J., Kowalski P., Szopa J., Tadzik P.: Dobór środków ochrony indywidualnej w profilaktyce zespołu wibracyjnego, CIOP, Warszawa, 2001
 • Koton J., Szopa J.: Drgania mechaniczne - procedura, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2001, 1
 • Koton J., Szopa J.: Drgania mechaniczne, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane), CIOP, Warszawa, 2001
 • Koton J., Szopa J., Tadzik P.: Dobór rękawic chroniących przed drganiami do prac ręcznymi narzędziami wibracyjnymi, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control), Brak, Kielce, 2001
 • Koton J., Szopa J., Tadzik P.: Nowe metody pomiaru i oceny drgań mechanicznych w środowisku pracy, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control), Brak, Kielce, 2001
 • Mikulski W., Tadzik P.: Niepewność wyznaczania poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 6
 • Mikulski W., Tadzik P.: Poziom mocy akustycznej wzorcowego źródła dźwięku - badania porównawcze, (W: Materiały XXIX Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych), Brak, Gliwice - Wisła, 2001
 • Pawlaczyk-Łuszczyńska M., Augustyńska D., Kaczmarska A., Śliwińska-Kowalska M., Kameduła M.: Nowelizacja wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN) hałasu infradźwiękowego ultradźwiękowego w środowisku pracy, Medycyna Pracy, 2001, 3
 • Pawlaczyk-Łuszczyńska M., Koton J., Augustyńska D.: Hałas ultradźwiękowy - procedura pomiarowa, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2001, 2
 • Pawlaczyk-Łuszczyńska M., Koton J., Śliwińska-Kowalska M., Kameduła M., Augustyńska D.: Hałas ultradźwiękowy - dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2001, 2
Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Pracownia Drgań Mechanicznych - Oferta


Akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, Laboratorium Pracowni Drgań Mechanicznych, działające w ramach systemu zapewnienia jakości, wyposażone jest w nowoczesną specjalistyczną aparaturę pomiarowo- badawczą. Wykwalifikowany, doświadczony personel zapewnia wysoki poziom wykonywanych badań.

 • Badania i ocena narażenia człowieka na drgania mechaniczne:
  • na stanowiskach pracy - drgania o działaniu miejscowym (przez kończyny górne) i ogólnym
   w budynkach
 • Badania i ocena środków ochrony indywidualnej:
  • rękawic przeznaczonych do ochrony przed drganiami, także dla potrzeb ich certyfikacji na znak bezpieczeństwa
   materiałów przeznaczonych do konstrukcji środków ochron indywidualnych
 • Pomiary drgań mechanicznych:
  • maszyn i urządzeń dla potrzeb certyfikacji na znak bezpieczeństwa
   podłoża dla potrzeb urządzeń wrażliwych na drgania
   - wymagania montażowo - eksploatacyjne
   - identyfikacja drganiowych źródeł zakłóceń
 • Badania odporności na wibracje i wielokrotne udary mechaniczne:
  (Badania wykonywane są zgodnie z normami polskimi, europejskimi i międzynarodowymi lub indywidualnymi wymaganiami klienta)
  • elementów maszyn i urządzeń
   układów i podzespołów elektronicznych
   urządzeń ochronnych do maszyn i zautomatyzowanych systemów produkcyjnych
   układów sterowania maszyn i urządzeń
 • Badania elementów wibroizolacyjnych:
  • wibroizolatorów do posadawiania maszyn, wentylatorów, zespołów napędowych,
   wykładzin tłumiących i innych materiałów stosowanych do wibroizolacji,
   amortyzatorów i sprężyn itp.
 • Szkolenia w zakresie:
  • pomiarów drgań mechanicznych na stanowiskach pracy
   oceny ryzyka zawodowego związanego z ekspozycją na drgania
   pomiarów hałasu ultradźwiękowego na stanowiskach pracy
   oceny ryzyka zawodowego związanego z ekspozycją na hałas ultradźwiękowy
   stosowania i doboru rękawic chroniących przed drganiami

Kontakt:

dr inż. Piotr Kowalski - Kierownik Pracowni Drgań Mechanicznych
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
tel. + 48 22 623 32 53, fax: + 48 22 623 46 54
e-mail: pikow@ciop.pl

 
Pracownicy Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Pracownia Drgań Mechanicznych
   Kierownik telefon e-mail
   dr inż. Piotr Kowalski 22 623-32-53 pikow[at]ciop.pl
   telefon e-mail
   mgr inż. Małgorzata Rejman - marej[]ciop.pl
   mgr inż. Jacek Zając - jazaj[at]ciop.pl
Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Wykorzystanie zaawansowanych technologicznie materiałów i ustrojów do ochrony przed drganiami mechanicznymi na stanowiskach pracy
Kierownik projektu - mgr inż. Jacek Zając
Wykonawcy -
zobacz więcej
Ocena ekspozycji na niskoczęstotliwościowe drgania mechaniczne o działaniu ogólnym w odniesieniu do wybranych funkcji fizjologicznych organizmu pracownika
Kierownik projektu - dr inż. Piotr Kowalski, CIOP-PIB
Wykonawcy -
zobacz więcej
Ocena narażenia na drgania mechaniczne pracowników wykorzystujących pojazdy jednośladowe
Kierownik projektu - dr inż. Piotr Kowalski
Wykonawcy -
zobacz więcej
Linki
 
Maksymalizuj
Minimalizuj