Pracownia Zagrożeń Mechanicznych
 
Opis Pracowni
 
Maksymalizuj
Minimalizuj


Pracownia Zagrożeń Mechanicznych - O Pracowni

Zakres działania pracowni:

 
 • tworzenie podstaw naukowych do oceny i zwalczania zagrożeń czynnikami mechanicznymi oraz oceny związanego z nimi ryzyka,
 • opracowywanie kryteriów, wymagań oraz metod badań i oceny maszyn, środków ochrony zbiorowej stanowisk pracy i procesów technologicznych przed urazami.
 • opracowanie metod eliminowania lub ograniczania zagrożeń czynnikami mechanicznymi i rozwiązań w tym zakresie,
 • badanie i ocena maszyn, stanowisk pracy głównie pod względem ochrony przed zagrożeniami czynnikami mechanicznymi oraz środków ochrony zbiorowej przed tymi czynnikami.

Kierownik Pracowni
dr inż. Krystyna Myrcha
tel. 623 46 60, fax: 623 36 93
e-mail: krmyr@ciop.pl

Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Dąbrowski A.: Aktualne wytyczne norm zharmonizowanych dotyczące technicznych środków ochrony przed urazami powodowanymi przez pilarki łańcuchowe, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 3, s. 22-25
 • Dąbrowski M.: Badanie zagrożeń występujących przy obróbce drewna z zastosowaniem kamery szybkiej, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 6, s. 21-25
 • Dąbrowski M., Dąbrowski A.: Urządzenia do pozyskiwania i przetwarzania energii słonecznej – stosowane technologie i zagrożenia dla użytkowników, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 2, s. 23-27
 • Dąbrowski A.: Kickback risk of portable chainsaws while cutting wood of different properties: laboratory tests and deductions, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2015, Vol. 21, 4, s. 512-523
 • Dąbrowski A.: Przenośne pilarki łańcuchowe – nowe wytyczne ergonomiczne w normach zharmonizowanych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 1(520), s. 24-27
 • Dąbrowski M.: Wypadek ciężki przy obsłudze pilarki tarczowej do drewna – studium przypadku , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 1, s. 19-21
 • Dąbrowski M., Drygała-Puto M. : Działalność Komitetu Horyzontalnego jednostek notyfikowanych w obszarze dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 12(522), s. 14-17
 • Myrcha K.: Ograniczanie zagrożeń urazowych przy wykonywaniu prac na wysokości, Mechanik, 2014, 7, s. 453-458, CD
 • Myrcha K.: Bezpieczeństwo i higiena pracy w handlu detalicznym, Mechanik, 2014, 7, s. 445-452, CD
 • Winnicki A., Dąbrowski M.: Ocena zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa płynowych układów sterowania w maszynach produkcyjnych, Hydraulika, i Pneumatyka, 2014, 1, s. 5-9
 • Dąbrowski A. : Propozycje poprawy bezpieczeństwa pracy w małych firmach budowlanych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 12 (507) , s. 9-13
 • Dąbrowski A. : Wybrane problemy bhp w małych firmach budowlanych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 7 (502) , s. 12-15
 • Dąbrowski M., Górski J.: Influence of cutting blade projection over the miling cutter body on kickback velocity during chipboard machining, Annals of Warszaw University of Life Sciences - SGGW Forestry and Wood Technology , 2013, 82, s. 166-169
 • Kalwasiński D., Filipek D. : Narzędzie komputerowe do wspomagania szkoleń operatorów suwnic, Mechanik, 2013, 7, s. 297-306 CD
 • Myrcha K.: Problemy bezpieczeństwa i higieny pracy w magazynach , Mechanik, 2013, 7, s. 497-504 CD
 • Myrcha K.: Praktyczne metody ograniczania ryzyka wypadkowego przy wykonywaniu robót montażowych w budownictwie, Mechanik, 2013, 7, s. 487-496 CD
 • Saulewicz A., Filipek D.: Przystosowanie symulatora podnośnikowego wózka jezdniowego do badań zachowań operatorów wózków w sytuacji zagrożenia kolizją, Mechanik, 2013, 7, s. 737-746 CD
 • Dąbrowski A.: Reducing kickback of portable combustion chain saws and related injury risks: laboratory tests and deductions, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2012, 18, 3, s. 399-417
 • Myrcha K., Dąbrowski M. : Narzędzia wspomagające analizę stanu bezpieczeństwa w szkole (1) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 6 (489) , s. 20-22
 • Myrcha K., Dąbrowski M. : Narzędzia wspomagające analizę stanu bezpieczeństwa w szkołach (2) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 7 (490) , s. 15-17
 • Dąbrowski A., Zamojski A. : Wypadkowość w małych firmach budowlanych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 11 (482) , s. 6-9
 • Kalwasiński D., Filipek D. : Multimedialna wizualizacja zagrożeń mechanicznych związanych z użytkowaniem maszyn w przemyśle metalowym , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 11 (482) , s. 14-17
 • Zużewicz K., Saulewicz A., Konarska M., Kaczorowski Z. : Heart Rate Variability and Motion Sickness During Forklift Simulator Driving, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2011, 17, 4, s. 403-410
 • Gierasimiuk J. : Zapewnianie zgodności maszyn z nową dyrektywą maszynową 2006/42/WE , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 1 (460) , s. 8-13
 • Dąbrowski A.: Przenośne pilarki łańcuchowe -- ochrona operatora przed kontaktem z ruchomym narzędziem, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 1
 • Dąbrowski A., Więsik J.: Jak ograniczyć zagrożenie odbiciem pilarki, Drwal, 2009, 12
 • Dąbrowski M., Myrcha K.: Accidents at school, (W: General problems of work safety. Work safety management), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2009
 • Myrcha K., Dąbrowski M.: Occupational safety of In-house transport in very large shops, (W: General problems of work safety. Work safety management), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2009
 • Myrcha K., Dąbrowski M.: Zagrożenia wypadkowe w szkołach, (W: Materiały konferencyjne PES-7), Brak, 2009
 • Dąbrowski M. : Listy kontrolne do analizy stanu bezpieczeństwa w indywidualnych gospodarstwach wiejskich , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 2 (437) , s. 17-21
 • Gierasimiuk J., Dąbrowski A. Kalwasiński D.: Ograniczanie ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniami mechanicznymi w budownictwie., SEKA, Warszawa, 2008
 • Dąbrowski A.: Ochrona przed urazami podczas wykonywania robót ziemnych. Zapobieganie wypadkom podczas użytkowania maszyn do robót ziemnych. Materiały edukacyjne., CIOP-PIB, Warszawa, 2007
 • Dąbrowski A., Dźwiarek M.: Bezpieczeństwo wykonywania robót budowlanych., CIOP-PIB, Warszawa, 2007
 • Gierasimiuk J. : Podstawowe zmiany wprowadzone nową dyrektywą maszynową 2006/42/WE , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 4 (427) , s. 12-15
 • Dąbrowski A: Ochrona przed urazami w budownictwie: Zapobieganie wypadkom w przedsiębiorstwach budowlanych. Materiały edukacyjne., CIOP-PIB, Warszawa, 2006
 • Dąbrowski A.: Wyposażenie i techniczne środki ochronne do prac na wysokości., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 11
 • Dąbrowski A., Pościk A.: Bezpieczeństwo użytkowania maszyn ręcznych: Zapobieganie wypadkom w przedsiębiorstwach budowlanych. Materiały edukacyjne., CIOP-PIB, Warszawa, 2006
 • Kowalewski St., Dąbrowski A., Dąbrowski M.: Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy, CIOP-PIB, Warszawa, 2006
 • Stala A., Dąbrowski A.: Wdrażanie i realizacja systemu monitorowania bhp na placu budowy., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 4
 • Benczek K., Gliński M., Dąbrowski M., Karski H.: Zasady ograniczania ryzyka zawodowego podczas obróbki drewna twardego ręcznymi narzędziami zmechanizowanymi, CIOP-PIB, Warszawa, 2005
 • Dąbrowski A.: Upadki na powierzchni - jak ich unikać?, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 4
 • Dąbrowski A, Mikulski W., Olszewski A.: Zagrożenia związane z pozyskiwaniem i transportem drewna. Zagrożenia wypadkami przy pracy oraz zapobieganie im podczas pozyskiwania drewna. Materiały edukacyjne., CIOP-PIB, Warszawa, 2005
 • Dąbrowski A., Pościk A: Zagrożenia mechaniczne związane z użytkowaniem maszyn ręcznych., CIOP-PIB, Warszawa, 2005
 • Dąbrowski M.: Zapobieganie wypadkom przy pracach stolarskich, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 1, s. 18-21
 • Dąbrowski M., Dźwiarek M., Gacek W., Jankowska E., Krzyśków B., Mikulski W., Roman-Liu D., Pośniak M., Tokarski T.: Zagrożenia wypadkami przy pracy oraz zapobieganie im podczas przetwórstwa drewna, CIOP-PIB, Warszawa, 2005
 • Dąbrowski A.: Rozwiązania konstrukcyjne przenośnych pilarek łańcuchowych zwiększające bezpieczeństwo ich obsługi, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 12
 • Dąbrowski A.: Prace na wysokości - najczęstsze przyczyny wypadków, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 1, s. 2-5
 • Dąbrowski M., Dąbrowski A.: Badania i ocena zgodności maszyn do obróbki i ścinki drewna w Polsce i w Unii Europejskiej, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 2, s. 7-11
 • Gierasimiuk J.: System oceny zgodności oraz kontroli wyrobów, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 3, s. 3 - 6
 • Gierasimiuk J.: Zasady oceny zgodności maszyn i elementów bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami UE, (W: Ocena zgodności maszyn i elementów bezpieczeństwa według wymagań UE), (Pod red.: CIOP-PIB), Brak, Poznań, 2004
 • Gierasimiuk J.: Minimalne wymagania bezpieczeństwa dotyczące użytkowania maszyn według przepisów krajowych wprowadzających dyrektywy UE, (W: Dyrektywa EEC/89/655. Bezpieczeństwo użytkowania maszyn i urządzeń - nowe zadania dla polskich spawalników i mechaników), SIMP, Warszawa, 2004
 • Gierasimiuk J.: Wymagania zasadnicze oraz tryb i procedury oceny zgodności maszyn i elementów bezpieczeństwa, 2004, 3, s. 7 - 12
 • Tott K.: Możliwości przyspieszenia wdrażania dyrektyw NATO w obszarze ergonomii techniki wojskowej, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 1, s. 2 - 6
 • Dąbrowski M.: Profilaktyka wydarzeń wypadkowych przy obsłudze maszyn, (W: Podstawy prewencji wypadkowej), CIOP-PIB, Warszawa, 2003
 • Gierasimiuk J.: Charakterystyka dyrektyw UE dotyczących bezpieczeństwa użytkowania sprzętu roboczego, (W: "Dostosowanie polskiego dozoru technicznego do przepisów Unii Europejskiej"), Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa Oddziału Warszawskiego SIMP, Warszawa, 2003
 • Gierasimiuk J.: Podstawowe obowiązki pracodawców i pracowników w zakresie bhp wynikające z przepisów wprowadzających postanowienia dyrektyw UE, (W: "Ochrona przed zagrożeniami elektrycznymi w przemyśle"), CIOP-PIB, Katowice, 2003
 • Gierasimiuk J., Karski H.: Elektryczne wymagania dotyczące eksploatowanych maszyn i urządzeń technicznych wynikające z dyrektywy nr 89/655/EEC oraz dodatkowo z dyrektywy dotyczącej sprzętu elektrycznego nr 73/23/EEC+93/68/EC, (W: "Problematyka bezpiecznego użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych"), GIP, Wrocław, 2003
 • Kalwasiński D. : Strugarki - ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 2, s. 28-30
 • Kowalewski S., Dąbrowski M.: Dyrektywy dotyczące użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 1, s. 8-9
 • Myrcha K., Gierasimiuk J.: Wykorzystanie technologii wirtualnej rzeczywistości do analizy zagrożeń mechanicznych, VI Międzynarodowa Konferencja CAXMAN "Postęp Techniczny w Praktyce", Grecja, 2003
 • Saulewicz A.: Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami. Kryteria i sposób doboru (cz. 2), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 9
 • Saulewicz A.: Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami. Kryteria i sposób doboru (cz. 1), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 4, s. 23-25
 • Dąbrowski A., Dąbrowski M.: Bezpieczeństwo użytkowania pilarek tarczowych i łańcuchowych stosowanych przy pracach budowlanych, (W: Bezpieczeństwo przy pracach budowlanych w świetle nowych przepisów i praktyki), IV Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, Poznań, 2002
 • Gierasimiuk J., Dąbrowski M.: Dostosowanie maszyn i innych urządzeń technicznych użytkowanych w miejscach pracy do zgodności z dyrektywami, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 7/8, s. 30-32
 • Kowalewski S., Dąbrowski A., Dąbrowski M.: Zagrożenia Mechaniczne, (W: "Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy" - moduł 4), CIOP, Warszawa, 2002
 • Kowalewski S., Dąbrowski A., Dąbrowski M., Pietrzak L., Wroński Sł.: Charakterystyka zagrożeń stwarzanych przez maszyny produkcyjne, (W: "Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy" - moduł 7), CIOP, Warszawa, 2002
 • Dąbrowski A.: Przenośne pilarki łańcuchowe do drewna - porady dla użytkowników i przyszłych nabywców tych maszyn, Budujemy Dom, 2001, 12
 • Dąbrowski A.: Przyczyny wypadków powodowanych przez przenośne pilarki łańcuchowe, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 2, s. 10-13
 • Dąbrowski A., J. Więsik, Miareczko B., Jaroszkiewicz J., M.: Bezpieczeństwo użytkowania przenośnych pilarek łańcuchowych do drewna, Targi POLAGRA FARM, Poznań, 2001
 • Dąbrowski A., Koton J., Tadzik P.: Elektryczne i spalinowe przenośne pilarki łańcuchowe do drewna, CIOP, Warszawa, 2001
 • Dąbrowski M.: Frezarki dolnowrzecionowe do drewna. Bezpieczeństwo konstrukcji wyposażenia oraz użytkowania, CIOP, Warszawa, 2001
 • Dąbrowski M.: Techniczne metody ograniczania zagrożenia odrzutem występującego podczas frezowania drewna, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 3, s. 18-20
 • Kowalewski S.: Roczna książka inspekcyjna. Prasa mechaniczna, CIOP, Warszawa, 2001
 • Kowalewski S.: Ograniczanie ryzyka przy użytkowaniu pras. Środki ochronne nieodgradzające. Funkcjonalne środki bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 5, s. 4-8
 • Kowalewski S.: Roczna książka inspekcyjna. Prasa hydrauliczna, CIOP, Warszawa, 2001
 • Kowalewski S.: Ograniczanie ryzyka przy użytkowaniu pras. Środki ochronne odgradzające i dystansujące, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 4, s. 2-5
 • Myrcha K., Gierasimiuk J.: Czynniki mechaniczne, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane), CIOP, Warszawa, 2001
 • Pośniak M., Kowalska J., Dąbrowski M., Jankowska E., Mikulski W.: Kształtowanie prawidłowych warunków pracy w zakładach meblarskich. Zalecenia., CIOP-PIB, Warszawa, 2001
 • Saulewicz A.: Normy zharmonizowane z dyrektywą maszynową (98/37/EC), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 9, s. 24-26
 • Saulewicz A.: Nowelizacja dyrektywy dotyczącej maszyn (98/37/EC), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 3, s. 25-27
 • Tokarski T., Myrcha K., Kamińska J., Konarska M., Kurkus-Rozowska B., Łuczak A., Serafin R.: Materiały dla służb BHP tworzonych w spółdzielniach socjalnych ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska pracy, CIOP-PIB, Warszawa, 2001
 • Dąbrowski A.: Bezpieczeństwo użytkowania przenośnych pilarek łańcuchowych do drewna, CIOP, Warszawa, 2000
 • Tomaszkiewicz S., Dąbrowski M.: Zagrożenia w rolnictwie. Pilarki tarczowe, CIOP, Warszawa, 2000
Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 

 • Określanie wymagań, kryteriów dotyczących oceny maszyn, urządzeń, stanowisk pracy i procesów technologicznych pod względem zagrożeń czynnikami mechanicznymi.
 • Opracowywanie wymagań, kryteriów oraz metod badań oceny maszyn przed zagrożeniami mechanicznymi, oraz stanowisk pracy i procesów technologicznych pod wględem bezpieczeństwa pracy.
 • Opracowywanie nowych rozwiazań technicznych i organizacyjnych eliminujących lub ograniczających zagrożenia mechaniczne.
 • Metodyka oceny ryzyka związanego z czynnikami mechanicznymi (szkolenie, informacja).
 • Prowadzenie oceny ryzyka zawodowego związanego z czynnikami mechanicznymi wg. STER.
 • Badania dla potrzeb certyfikacji:
  • obrabiarek do drewna,
  • pilarek z piłą łańcuchową do drewna,
  • drabin.
 • Badanie obudów i urządzeń elektrycznych (wytrzymałość mechaniczna i badanie na kod IP).
 
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Pracownia Zagrożeń Mechanicznych
   telefon e-mail
   dr inż. Andrzej Dąbrowski 22 623-46-61 andab[at]ciop.pl
   dr inż. Mariusz Dąbrowski 22 623-46-39 madab[at]ciop.pl
   mgr inż. Dariusz Filipek 22 623-32-12 dafil[at]ciop.pl
Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Opracowanie zasad doboru i stosowania środków prewencji w celu ograniczania zagrożeń przy użytkowaniu urządzeń do pozyskiwania energii słonecznej i wiatrowej
Kierownik projektu - dr inż. Mariusz Dąbrowski
Wykonawcy -
zobacz więcej
Badania drabin zgodnie z nowymi wymaganiami bezpieczeństwa wg normatywów UE
Kierownik projektu - dr inż. Mariusz Dąbrowski
Wykonawcy -
zobacz więcej
Badania wpływu momentów obrotowych maszyn ręcznych na powstawanie obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego operatorów
Kierownik projektu - dr inż. Andrzej Dąbrowski
Wykonawcy -
zobacz więcej
Linki
 
Maksymalizuj
Minimalizuj